Általános Szerződési Feltételek

 Reform Dental Rendelő

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Fogorvosi járóbeteg és fogtechnikai szolgáltatások nyújtására

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed minden természetes személyre, aki a Reform Dental Rendelő Pácienseként ellátási kötelezettséggel nem járó (térítéses) fogászati ellátást vesz igénybe a Szolgáltatótól Szolgáltató.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan fogászati járóbeteg ellátásra és fogtechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó beavatkozásra, amely a Szolgáltató és a Páciens (a továbbiakban: „Páciens) között jön létre, ide értve valamennyi szerződés létrejöttére, teljesítésére, valamint az egyéni speciális szerződésekből eredő igények érvényesítésére vonatkozó kérdést. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy ellátásához törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkoznak a Szolgáltató által tett ajánlatokra is.

2. Fogalom meghatározások

2.1. Szolgáltató:

ALBADENT Fogászati Kft., mint a Reform Dental Rendelő üzemeltetője

Székhely: 6000 Kecskemét, Küküllő u. 11.

Telephely: 1132, Budapest, Kádár u. 9-11.

Cégjegyzékszám: Cg.: 03-09-101740

Telefon: (06-1) 445 0770

E-mail: info@reformdental.hu

Adószáma: 11023562-2-03

Működési engedély száma: 6802/2015/1/13

2.2. Páciens:

Az egyedi szolgáltatási szerződésben, a Reform Dental Kezelési Ajánlatban vagy egyéb, bármely szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett természetes személy.

A Szolgáltató és a Páciens a továbbiakban együttesen a Felek. A Felek között létrejött szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződésre a Felek megállapodásai, a vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az irányadóak.

2.3. Szolgáltatóval együttműködő orvosok

A Páciens tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Páciens által megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez -különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez vagy a Páciens által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz- a Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vehet.

2.4. Fogászati Kezelési Tájékoztató

A Fogászati Kezelési Tájékoztató (amely a Páciens számára „Fogászati Kezelési Ajánlat” néven kerül kinyomtatásra és átadásra) egy olyan dokumentum, amely a Szolgáltató szakemberei   által végzett alapos vizsgálat eredményei alapján készül el. A Tájékoztató tartalmazza a Páciens fogainak és a szájürege állapotának a leírását, a Páciens számára a Szolgáltató által javasolt kezelési eljárásokat, azok időzítését, a beavatkozások költségeit. Az orvostechnikai szempontból választható alternatív kezelési lehetőségeket külön Tájékoztatók tartalmazhatják. Az alternatív Tájékoztatók fontos szerepet játszanak a megfelelő kezelések kiválasztásában, mivel segítenek a Páciensnek megérteni a szükséges kezelési lehetőségeket, azok előnyeit és hátrányait, kockázatait valamint a kezelési folyamatok tervezett menetét és költségeit. Ezek írásban készülnek és a továbbiakban a Páciens és a kezelőorvos közös döntése után a Páciens által kiválasztott változat a kezelőorvos és a Páciens aláírásával válik érvényessé. Az így aláírt Fogászati Kezelési Ajánlat biztosítja mindkét fél számára megfelelően dokumentálva a kezelési folyamat menetét, azonosítva az elvégzendő beavatkozásokat és a kezelés költségeit. 

2.5. Kezelési Terv

A Kezelési Terv maga a Páciens által elfogadott és aláírt és a kezelőorvos által is jóváhagyott Fogászati Kezelési Ajánlat elnevezésű dokumentum.

Bár a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Fogászati Kezelés Terv végleges és teljes körű lehessen, de a Páciens tudomásul veszi és elfogadja, hogy az csak tájékoztató jellegű lehet. A tervezett kezelések elvégzése során, már menet közben, orvosi okokból vagy külső körülmények hatására is kikerülhetetlen és szükséges változások adódhatnak. Ezek a változások befolyásolhatják az előre számított kezelési időtartamot, a kezelések számát és a költségeket is. Orvosi okokból indokolt lehet a kezelések felfüggesztése vagy akár leállítása is.

2.6. Nyilatkozatok és tájékoztatók

A Szolgáltató a teljes kezelési folyamatot lefedő szolgáltatói tevékenység végzéséhez a rendelőjében a Páciens számára jognyilatkozatokat ad át és tőle jognyilatkozatokat (hozzájárulásokat, beleegyezéseket) kér. Ezeket a Szolgáltató nyomtatványain a Páciens vagy az ő törvényes képviselője aláírásával ellátja, vagy amelyet a Szolgáltató részére a Páciens személyesen átad a kezelések előtt, annak során és annak befejezése után (úgy mint Fogászati Kezelési Tájékoztató, Kezelési Terv,   Fogászati anamnézis lap, kezelési beleegyezési nyilatkozatok. A Szolgáltató jogosult a jogszabályi előírásoknak, a munkaszervezésnek és az orvosszakmailag indokolt lépéseknek megfelelően új formanyomtatvány vagy a kezelésekkel kapcsolatos orvosi vagy páciens tájékoztató vagy egyéb nyomtatvány, esetleg további nyilatkozatok bevezetésére, azok elnevezésétől és tartalmától függetlenül. Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot orvosi és kezelési dokumentumainak folyamatos továbbfejlesztésére és módosítására.

A Szolgáltató és a Páciens közötti szerződés a szolgáltatás tényleges igénybevételével ráutaló magatartással akkor is létrejön az ÁSZF és a felek által tett nyilatkozatok szerinti tartalommal, ha a Fogászati Kezelési Ajánlat Páciens általi aláírására valamilyen oknál fogva nem kerül sor.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével a Felek megbízási jogviszonyt létesítenek egymással megbízási díj fizetése ellenében teljesítendő fogászati szolgáltatások ellátására.

2.7. Egészségügyi szolgáltatás

A Szolgáltató a Páciens részére a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá jelen ÁSZF szerinti feltételek szerint fogászati, szájsebészeti és fogtechnikai szolgáltatásokat nyújt a Páciens részére:

– Konzerváló fogászati beavatkozások,

– Fogmegtartó kezelések,

– Fogpótlások készítése,

– Fogbeültetés,

– Esztétikai beavatkozások,

– Parodontológiai beavatkozások,

– Klinikai higiéniai kezelések.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel, az egészségügyi tevékenység tekintetében tevékenységére általános szakmai felelősségbiztosítással és a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.

A fogászati szolgáltatás igénybevételének helyszíne: Reform Dental Rendelő 1132, Budapest, Kádár u. 9-11. Nyitvatartási ideje: hétfőtől pénteking 8:00 órától 18:00 óráig. A Rendelő hétvégén és munkaszüneti napokon zárva tart. A nyitvatartási időn kívül ügyeleti ellátás nem működik.

A szolgáltatás igénybevétele során Felek együttműködésre kötelesek. Ezen együttműködési kötelezettség teljesítése körében Páciens tájékoztatja a Szolgáltatót illetőleg kezelőorvosát mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, allergiáról), amely a kórisme megállapításához, a megfelelő Fogászati Kezelési Ajánlat előkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez szükséges. A Páciens tájékoztatási kötelezettsége kiterjed saját betegségével összefüggésben mindarról a tényről, körülményről (így különösen fertőző betegségekről, foglalkozás végzését kizáró megbetegedéséről, állapotról), amely mások életét, vagy testi épségét veszélyeztetheti. Amennyiben a Páciens a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ennek elmaradásából eredő következményekért a Szolgáltatót felelősség nem terheli és minden felelősséget a Páciens visel.

A fogászati szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezést igényel, melyet a Páciens az alábbi módokon tehet meg:

– Személyesen a Budapest, Kádár u. 9-11. földszint, vagy a 6000 Kecskemét, Temes tér 10. címen;

– Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (06-1) 445 0770 telefonszámon;

– Elektronikus levél formájában az info@reformdental.hu e-mail címen.

A Páciens köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni és felszámolni az elmaradt kezelés miatt a Szolgáltató oldalán felmerülő költségeket.

A Szolgáltató a bejelentkezést, az Anamnézis adatlap felvételét és az egyéb szükséges adatrögzítést valamint a Páciens által a szükséges nyilatkozatok megtételét követően nyújtja az igényelt fogászati szolgáltatásokat.

A Szolgáltató a kezelést, a fogászati tevékenységét a mindkét fél által jóváhagyott és elfogadott Kezelési Terv alapján végzi. A Kezelési Terv a Szolgáltató javaslatán alapul.

3. A szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés létrejötte

A felek közti megbízási szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Megbízó az első konzultációt és a Fogászati Kezelési Tájékoztató elkészítését követően aláírja és ezzel elfogadja a Kezelési Tervet, vagy egyedi árajánlatban foglalt feltételekkel a kezelést megkezdi, ill. amikor Megbízó megbízását a Szolgáltató azzal egyező tartalommal írásban visszaigazolja. A Fogászati Kezelési Terv elfogadása a nyilvános, kifüggesztett árlistában foglalt díjak elfogadását és az azzal járó fizetési kötelezettséget is jelenti egyben.

A szerződés létrejöttét követően a Megbízó az általa igényelt változtatásokat köteles a Szolgáltatóval írásban közölni és azokat a Szolgáltató csak akkor köteles végrehajtani, ha azok szakmailag indokoltak és a jelzett változtatásokat a Szolgáltató írásban elfogadta. A Megbízónak a szerződéstől eltérő egyéb utasításai is csak akkor kötik a feleket, ha ezeket a Szolgáltató írásban visszaigazolta.

A Megbízó a kezelések megkezdését megelőzően köteles a kórelőzményekkel kapcsolatos adatlapot (Anamnézis adatlap) hiánytalanul kitölteni, és a Szolgáltatónak átadni. A Megbízó a kezelések megkezdését megelőzően köteles megadnia Szolgáltatónak az alábbi személyes adatait: a családi és utónevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, TAJ számát vagy személyi igazolvány számát, és köteles felmutatni egy személyazonosságát igazoló okmányt. A Megbízó az Anamnézis Adatlap aláírásával és/vagy a Kezelési Terv aláírásával a kórelőzményekre vonatkozó adatok és a személyi adatok rögzítéséhez, ill. a rögzített adatoknak a fogászati kezelések céljából történő kezeléséhez és nyilvántartásához hozzájárul.

A Szolgáltató köteles az adatokat orvosi titokként megóvni, és az adatkezelési előírásokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően betartani.

Amennyiben a Fogászati Kezelési Terv máshogy nem rendelkezik, a Felek a megbízást határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére a jelen szerződéses feltételek szerint kerül sor, a mindenkori aktualizált Kezelési Tervben rögzített egyéb kiegészítő feltételek szerint.

A Páciens mint Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Kezelési Tervben meghatározott árakkal nyújt térítéses szolgáltatásokat. A Szolgáltatót a szakmailag indokolt változtatások joga a teljesítés ideje alatt is megilleti.

A szolgáltatás igénybevételével a Felek közti szerződés abban az esetben is létrejön a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal, ha az Kezelési Terv aláírására valamilyen ok miatt nem kerülne sor. A Kezelési Terv és az ÁSZF képezik együttesen a felek között létrejött szerződést, amely kiegészül a szolgáltatások előtt, illetve során keletkező egyéb iratokkal (pl. az Anamnézis lappal, a beteg tájékoztatóval vagy más tájékoztatóval és nyilatkozattal).

4. A felek közötti szerződéses jogviszony tartalma

A felek a Páciens által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás(ok) tartalmát a jelen ÁSZF feltételei és a Kezelési Terv szerinti tartalommal határozzák meg. A Kezelési Terv a Páciens által elfogadott Fogászati Kezelési Ajánlatot jelenti.

A Kezelési Terv a Szolgáltató szakmailag indokolt javaslatán alapul, és amennyiben a kezelés a Szolgáltató által megkezdődik, ez a Kezelési Terv Páciens általi jóváhagyását is jelenti (mind szakmai mind anyagi szempontból), amelytől a Szolgáltató jogosult – kizárólag orvosszakmai szempontokat figyelembe véve- önállóan eltérni. Azonban jelentős szakmai eltérés esetén köteles a Pácienst erről tájékoztatni, vele előzetesen egyeztetni. Mindezek függvényében a Kezelési Tervben kalkulált árajánlat automatikusan módosulhat a beavatkozás költségeinek függvényében.

Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti a Kezelési Tervben vállalt szolgáltatás(oka)t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Páciens által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

A Kezelési Terv elfogadásával a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez és a Páciens által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz a Szolgáltató alvállalkozókat, teljesítési segédeket, szakértőket is igénybe vehet. A Szolgáltató a kezelésekhez során közvetített szolgáltatást is nyújthat, különösen fogtechnikai munkák esetén.
 A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is saját árazásának megfelelően értékesíti a Páciens részére.

A kezelések során a Páciens– saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását (és kérheti annak későbbi időpontban történő folytatását), ill. a kezelés megszüntetését (abbahagyását). Ilyen esetben a Páciens az elvégzett munkák és a már a Páciens számára gyártásba vagy előkészítésbe került anyagok ellenértékét köteles megfizetni a Szolgáltatónak és a Páciens azt is tudomásul veszi, hogy a be nem fejezett szolgáltatásból fakadóan a Szolgáltatónak csak az elvégzett munka terjedelméig terjed a szakmai és anyagi felelőssége. A Szolgáltató a Páciens által eredetileg kívánt végállapot meg nem valósulásáért semmilyen formában nem felel.

Páciens tudomásul veszi, hogy a kezeléshez a Szolgáltató orvost, asszisztenst, műtő kapacitást és anyagokat biztosít a Páciens számára. Ezért amennyiben a Szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban a Páciens nem jelenik meg a kezelésre és azt a megbeszélt határidő előtt 3 napon belül nem mondja le, azzal a Szolgáltatónak költséget okoz, és a kezelés elmaradása esetén a Szolgáltató elmaradt haszna is jelentkezik. Mindezen okok miatt a Páciens vállalja, hogy a le nem mondott és nem teljesült kezelések esetén tartozik megfizetni a Szolgáltatónak egy összegben implantációs beavatkozás esetén 300.000,- Ft., normál fogászati beavatkozás esetén pedig 20.000,- Ft. meghiúsulási kötbért az elmaradt kezelés napjától számított 8 napon belül, a Szolgáltató külön felhívására. Ebben az esetben a Szolgáltató a felek közti megbízást jogosult (de nem köteles) további indokolási kötelezettség és bármilyen egyéb jogkövetkezmény nélkül felmondani, a további kezeléseket megtagadni és a már elvégzett beavatkozások ellenértékét a Pácienstől követelni.

Tájékoztatjuk kedves pácienseinket, hogy amennyiben bármilyen ok miatt az előzetesen megállapított kezelésekre mégsem kerül sor vagy a további kezeléseket a páciens nem veszi igénybe, úgy az előlegbekérőre befizetett összeget visszatérítjük. A befizetett összegből levonjuk a már elvégzett kezelések díját valamint az Általános Szerződéses Feltételeink alapján még a Rendelőt megillető díjakat vagy költségeket.

Amennyiben a tervezett műtéti kezelésre a páciens kezelésen való megjelenésének hiányában nem kerül sor (és ezt páciensünk a kezelés megbeszélt időpontja előtt minimum teljes 3 munkanappal nem jelzi rendelőnk felé), akkor 300.000,- Ft. készenléti díjat számítunk fel, az ezen felül befizetett összeget visszatérítjük.

Amennyiben a páciens csontállománya nem bizonyul orvosszakmailag megfelelőnek a tervezett beavatkozás elvégzéséhez, és erre csak a műtéti feltárás során derül fény – sajnos a CT felvétel erről nem tud 100%-os biztonsággal felvilágosítást nyújtani -, akkor 100.000,- Ft. diagnosztikus feltárási költséget számítunk fel, az ezen felül befizetett összeget visszatérítjük.

Amennyiben a Páciens egy elkezdett kezelést máshol folytat, a Szolgáltatót a továbbiakban a Kezelési Terv nem köti, és a Szolgáltató nem köteles a kezeléseket későbbi időpontban tovább folytatni. Ilyen esetekben a Szolgáltató által vállalt jótállás (Garancia) a továbbiakban nem érvényes.

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a kezelést kártérítési, kártalanítási kötelezettség valamint a szolgáltatások újbóli nyújtásának kötelezettsége nélkül bármikor megszakítsa, ha a Páciens egészségi fizikai vagy mentális állapota vagy magatartása a kezelést bármely mértékben akadályozza, nehezíti, vagy ha a Páciensnek lejárt tartozása áll fent a Szolgáltatóval szemben.

Páciens tudomásul veszi, hogy a kezelések megszakítása esetén a Szolgáltató által vállalt jótállás (garancia) is elveszik, továbbá a be nem fejezett kezelések a Páciens számára további kellemetlenséget, fájdalmat és kárt okozhatnak, valamint a már beültetett implantátumok elvesztésével is járhatnak.

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy az előre egyeztetett időpontot vagy a kezelőorvos személyét megváltoztassa. Ezekben az esetekben a Szolgáltató köteles a változtatásról a Pácienst előre tájékoztatni.

A Szolgáltató bármikor megváltoztathatja szolgáltatásait a Páciens értesítése nélkül, amennyiben az szükséges egészségbiztonsági vagy más jogszabályi követelmény miatt, vagy ha a változtatás nem befolyásolja érdemben a szolgáltatás természetét vagy minőségét.

A Kezelési Tervben meghatározott díjon felül a Szolgáltató jogosult érvényesíteni a Kezelési Tervben leírt anyagoktól és technológiáktól eltérő kivitelre vonatkozó, vagy egyéb, a Pácienstől származó igények teljesítéséből származó többletköltségeket.

Ha a Páciens a díjfizetést bármilyen okból elmulasztja, köteles tartozáselismerő nyilatkozatot aláírni. A tartozását a Páciens a kezelést követő 10 napon belül további díjak fizetése nélkül rendezheti. A 10 nap türelmi idő elteltét követően a Szolgáltató az esedékessé vált követelést jogi úton érvényesítheti, és ennek járulékos költségeit a Páciensre hárítja.

Amennyiben a Páciens késedelembe esik a szolgáltatási díj megfizetésével, úgy a Szolgáltató jogosult a Pácienssel szemben fennálló követelése kezelése céljából, kizárólag e cél eléréséhez szükséges személyes és szerződéses adatokat a cél érvényesítéséhez szükséges mértékben, az ehhez szükséges személyeknek és intézményeknek (ügyvéd, közjegyző, bíróság) átadni, mely adatkezeléshez a Páciens a Kezelési Terv aláírásával hozzájárul.

Az igényérvényesítés során átadandó személyes adatok, információk és okiratok:

– a Páciens személyének beazonosításához szükséges adatok (név, anyja neve és lakcím;

– a követeléskezeléshez szükséges kapcsolati adatok (cím, e-mail cím, telefonszám);

– a követelés azonosításához szükséges adatok (tartozás összege) és az azt alátámasztó okiratok.

A Páciens hiányos, hibás, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Szolgáltató -választása szerint- jogosulttá válik a kezelések felfüggesztésére, a szerződéstől való elállásra vagy annak felmondására, illetve a Kezelési Terv módosítására. A Szolgáltató köteles a Pácienst a módosításról tájékoztatni.

A műtéti illetőleg egyéb beavatkozások közismert kockázatain túl a Páciens egyedi adottságai és körülményei valamint viselkedése/saját közrehatása miatt speciális panaszokat okozó elváltozások is keletkezhetnek a Páciens által kért beavatkozás következtében, melyért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

5. A szolgáltatás ellenértéke

A Szolgáltató által nyújtott magán-egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási finanszírozással (OEP) nem rendelkezik, azt a Páciens megbízási díj megfizetése ellenében veheti igénybe.

A Páciens tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben az előre egyeztetett szolgáltatásokon túl kezelőorvosa további szolgáltatások igénybevételét javasolja, és azt a Páciens igénybe veszi, köteles ezen további szolgáltatások ellenértékét is megfizetni. A javasolt további szolgáltatások díjairól a Páciens azok elvégzését megelőzően tájékoztatást kap kezelőorvosától, illetve a Szolgáltató ügyfélszolgálatától.

A Szolgáltató jogosult listaárait bármikor, azok közzétételével egyidejűleg, egyoldalúan módosítani. A listaárak módosítása a Kezelési Tervben meghatározott árakat nem érinti.

A Kezelési Ajánlat 2 hónapig érvényes. A 2 hónapot követően a Páciens új Kezelési Ajánlatot kap és a Szolgáltatónak jogában áll a díjak és anyagköltségek egyoldalú változtatására.

Ettől függetlenül a Kezelési Tervben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló orvosszakmai okok (pl. előre nem látható beavatkozások, szükséges gyógyító tevékenység) miatt is.

Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltató a szerződés létrejöttét követő 4. hónap után végzendő szolgáltatások vonatkozásában jogosult a szolgáltatás nyújtásának tényleges időpontjában hatályos aktuális árlistája szerinti feltételeket alkalmazni.

A Szerződésben meghatározott szolgáltatási díj(ak) és feltételek (pl. kezelés időtartama stb.) a szolgáltatás befejezéséig módosulhatnak az egyedi körülmények (pl. a Páciens hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása, páciens egyéni fizikális állapota, a gyógyulási folyamat elhúzódása, klinikai vizsgálatok, vagy a kezelés során előálló más szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység, vis major hatások stb.) függvényében. Ilyen változás esetén a Szolgáltató lehetőség szerint haladéktalanul tájékoztatja a Pácienst.

A Páciens a fogászati szolgáltatás díját az alábbi módokon fizetheti meg:

 • Készpénzben,
 • Egészségpénztári számla terhére (szerződött pénztár esetében),
 • Banki átutalással.

A Kezelési Terv szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok és szolgáltatások költségei az Kezelési Tervben, illetve a kezelések befejezésekor –a Pácienssel előre egyeztetett módon- kerülnek rögzítésre, számlázásra. A kezelések lezárását követően a Pácienssel a Szolgáltató elszámolja az elvégzett beavatkozások ellenértékét.

CT és Röntgenfelvételek díja: Orvosszakmai indokok miatt, a kezelés folyamán több alkalommal is szükségessé válhat 3 dimenziós CT röntgenfelvétel készítése (konzultáció alkalmával, fogeltávolítás előtt, műtéti beavatkozás előtt stb.). Ezen felvételek számosságát előre nem lehet meghatározni. Ezen felvételek díját a Páciens köteles a Szolgáltatónak megfizetni.

Egészségpénztáron keresztüli fizetés: A Páciens két lehetőség közül választhat. Amennyiben készpénzben fizeti meg a beavatkozás összegét, akkor a Páciens maga jár el az egészségpénztár felé a Szolgáltató által kiállított készpénzes számla alapján. Amennyiben egészségpénztáron keresztüli átutalással fizet a Páciens, akkor a Szolgáltató zároltatja a Páciens egészségpénztáras számláján a szolgáltatás ellenértékét és az egészségpénztárral a Szolgáltató közvetlenül számol el.

Amennyiben a kezelést a Páciens valamely biztosító, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, köteles ezt a beavatkozást végző munkatársnak előre közölni, a kezeléseket megelőzően jelezni. A Szolgáltató csak a vele szerződésben álló biztosítóktól, vagy egészségpénztáraktól fogad el fizetést.

Hitelfelvétel a kezelés elvégzésére: A Páciensnek lehetősége van a kezelés finanszírozására kölcsönt felvenni a Szolgáltató pénzügyi partnere közreműködésével. Amennyiben a Páciens a szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató pénzügyi partnere kívánja megfizetni, akkor a kölcsön igényléséhez szükséges hitelbírálatot –a szükséges adatlap felvételével- a Szolgáltató kezdeményezi a pénzügyi partner felé.

Kontrollok: a Szolgáltató garancia feltételeként meghatározott kontrollok díjának fizetése a kontroll időpontjában esedékes. A kontroll díja mellett az esetleges egyéb kezelések díját is meg kell fizetni (pl. fogkő eltávolítás, a nem garanciális fogsorjavítás, stb.). A kontrol során a Rendelő munkatársa fényképfelvételeket készít a Páciens arcáról, szájának állapotáról, a szájüreg higiéniájáról, a megfelelő szájhigiéniai gyakorlat betartásáról, melyhez a Páciens a Fogászati Kezelési Ajánlat elfogadásával hozzájárul.

A patentház fogsorba történő első rögzítésekor az ár tartalmazza a patentházban lévő gumigyűrű árát. Ezt követően a gumigyűrű későbbi cseréje vagy pótlása díj megfizetése ellenében történik.

A Szolgáltató által kiállított számlák, a számla keltének napján hatályos számviteli és adószabályoknak megfelelő módon tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, átutalás stb.) és határidejét. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató késedelmi kamatot számít fel.

6. Adatvédelem, tájékoztatás

 A Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott, a Páciens személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos személyes adatokat és tényeket kezelni és csak az arra jogosultaknak átadni.

A Szolgáltató a szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése és a szükséges nyilvántartások vezetése céljából kezeli.

A Szolgáltató részletes Adatvédelmi Szabályzatát ITT tekintheti meg.

Link az Adatvédelmi Szabályzathoz: https://reformdental.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A Szolgáltató a rendelőben kifüggeszti a Betegjogi Tájékoztatót.

1. Garancia (Jótállás)

A Szolgáltató a Páciensnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a következő garanciákat vállalja:

A beültetett titán implantátumokra rögzített fogpótlásra 5 év teljes körű garanciát vállalunk. Ez azt jelenti, hogy ha egy titán csavar a beültetés napjától számított 5 éven belül kiesik és ezáltal az implantátumra rögzített fogpótlás funkcióban tartása lehetetlenné válik, hozzávetőleg 2-3 hónap gyógyulási idő után, amennyiben az állcsont anatómiai és funkcionális tulajdonságai és a szájhigiénia lehetővé teszik, egy alkalommal egy új implantátumot díjmentesen helyezünk be. Amennyiben egy adott implantátum elvesztése nem befolyásolja a fogpótlás funkcióban tartását, úgy az elveszett implantátum garanciális pótlásától eltekintünk.

A beültetett titán implantátumokra ragasztott hosszútávú ideiglenes hídpótlásra 1 év garanciát vállalunk. A beültetett titán implantátumokra ragasztott végleges hídpótlásra (fém-kerámia vagy zirkon) 2 év garanciát vállalunk.  A garanciával kapcsolatos további feltételeket a páciens által a kezelések megkezdése előtt aláírt „Nyilatkozat IHDE gyártmányú fogászati implantátumok beültetéséhez történő hozzájárulásról és az ahhoz tartozó jótállási feltételek elfogadásáról” című dokumentum tartalmazza.

A garancia érvényesítésének két feltétele: a folyamatosan megfelelő szájhigiénia, valamint a fél évente a Szolgáltatónál elvégzett rendszeres kontrollvizsgálat.

A dentoalveoláris sebészeti eredmények szubjektivitása miatt a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét a kizárólag esztétikai okokból fellépő reklamációk miatt, amennyiben a dentoalveoláris műtétek végeredménye szakmailag (orvosilag, anatómiailag) az előre tervezett eredménnyel járnak, azonban azt a Páciens kizárólag esztétikai okok miatt utasítja vissza.

Kötelező kontroll: Az implantátumok és a fogpótlás megfelelő tisztítását a behelyezésüktől számított első évben 4 havonta, a második évben 6 havonta, a harmadik évtől évente rendelőnkben kontroll vizsgálatok alkalmával ellenőrizzük. Ha bármilyen panasza lenne az implantációval vagy az arra készült fogpótlással kapcsolatosan, ezt jeleznie kell felénk az esedékes kontrolloktól függetlenül is! Az implantátumok behelyezése utáni első évben 3 kontrollvizsgálat ingyenes, a további féléves és éves kontroll vizsgálatokat azonban térítés ellenében végezzük el, tehát Önnek ezekért díjat kell fizetnie. Ezen kontrollvizsgálatok közül bármelyiknek az elmaradása esetén az implantátumokra és a fogpótlásra vonatkozó garancia automatikusan megszűnik.

Az ínysorvadás mértéke több tényezőtől is függ. Egyrészről az egyéni adottságoktól, másrészről pedig attól, hogy az általunk javasolt tisztítási és ápolási szabályokat pácienseink betartják-e. Az íny folyamatos változásából származó szükséges és elkerülhetetlen korrekciókat a kezelés alapárába nincs módunkban beépíteni és arra garanciát sem tudunk vállalni, hiszen azt az általunk elvégzett kezeléstől független egyéni tényezők befolyásolják. Így ennek szükségessége esetén a felmerülő költségeket a Szolgáltató továbbterheli a Páciensre.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha bármely ok (tipikusan radikális fogyás, kemoterápia, betegség vagy más hasonló ok) miatt a fogágy és az íny állapota rövid időn belül megváltozik, ilyen esetben az implantátum elvesztésére a garancia nem vonatkozik.

7. Jótállási (Garanciális) feltételek

A kezelés befejezése után a páciens kötelezően – saját fogazati egészsége és a garancia fenntartása érdekében – meg kell jelenjen a Szolgáltatónál kontrollvizsgálatokon. A Páciensnek követnie kell az ajánlott gondozási, tisztítási programot. A tisztítási tájékoztató és a tisztítást bemutató kisfilm elérhető a  https://reformdental.hu/tisztitasi-utmutato/ internetes oldalon. 

Amennyiben a Páciensnek nincs internet hozzáférése, Páciensnek a tájékoztatót vagy a Rendelőben meg kell tekintenie, vagy annak leírását az ügyfélszolgálattól kell elkérnie.

A jótállás további feltételei:

 1. Az általános szájhigiéniai utasítások betartása,
 2. A fogorvos által előírt személyre szabott ápolási és utógondozási utasítások betartása,
 3. A megfelelően tisztán tartott implantátum és fogpótlás,
 4. A fogpótlás rendeltetésszerű használata, kizárólag fiziológiás rágóerőnek való kitétele (vagyis csak étkezésre lehet használni, extrém sportok pl. box kizárva), úgy, hogy az nem vezet a fogmű túlterhelődéséhez.
 5. A fogmű nincs kitéve külső eredetű fizikai behatásnak.
 6. Minden számla kiegyenlítésre került, a Páciensnek nincs tartozása a Szolgáltató felé.

A garanciavállalás (jótállás) nem terjed ki az ideiglenes megoldásokra (pl. ideiglenes fogsor vagy pótlás), a Páciens szervezetének általánostól eltérő reakciói, a nem rendeltetésszerű használat, vagy a nem megfelelő szájhigiénia által okozott következményekre.

A jótállás (garancia) érvényét veszíti az alábbi esetekben is:

A Páciens nem vesz részt akár csak egy kötelező ellenőrző vizsgálaton, vagy nem követi az előírt szájhigiéniai gondozási programot.

Az implantátumok helyi vagy távoli gyulladás következtében történő kilökődése, amely a kezelő fogorvos által előírt utógondozás, ellenőrző vizsgálatok és szájhigiéniai utasítások elmulasztása következtében, illetve egyéb távoli szervi megbetegedés miatt alakulhatnak ki.

A fogpótlás nincs megfelelően tisztán tartva, a beteg szájhigiéniája elhanyagolt.

A fogpótlás nem rendeltetésszerű használata, a fiziológiás rágóerőnél nagyobb extrém erőbehatások, melyek a fogpótlás fokozott terheléséhez vezetnek.

Nem megfelelő táplálkozás és egyéb egészségkárosító szokások miatt felmerülő problémák (pl. dohányzás, alkohol fogyasztása vagy kábítószer illetve gyógyszer szedése következtében kialakuló panaszok) miatt.

A Páciens olyan egészségromlására, vagy a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a Páciens életmódja, rossz szokása (pl. fogcsikorgatás) vagy betegség okoz.

A kivehető fogsor mechanikai sérülése, törés (pl. küzdősportok okán), vegyi anyagok (koncentrált alkohol, vegyszerek) okozta kémiai sérülések.

A rágóapparátus megbetegedése szisztémás-, fertőző és daganatos betegségek, illetve ezek kezelése miatt.

Balesetek, valamint ezek során történő sürgősségi beavatkozások következményei.

Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák.

A Páciens a javasolt kezeléseket, igazításokat nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye.

A Páciens a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát.

Ha az íny visszahúzódik vagy a csont leépül (kivéve, ha az bizonyítottan és kizárólag a Szolgáltató hibás teljesítése miatt történt).

Anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), vagy egyéb súlyos általános betegség esetén.

A fogsor vagy az implantátum nem megfelelő használata, gondozása vagy karbantartása esetén.

Ha a Páciens a minőségi kifogást nem jelenti be időben, vagy bár azt határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton vagy kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére.

Amennyiben cukorbetegségben szenved, és nem ellenőrizteti, illetve nem kezelteti betegségét szakorvossal. (Abban az esetben, amennyiben ismert cukorbetegsége van és azt a szakorvos által előírt módon kezelteti és rendszeresen ellenőrizteti, akkor a garancia érvényes.)

További speciális esetek, amikor a garancia érvényét veszti:

A páciens rövid idő alatt történő nagymértékű súlyvesztése.

A fogpótlás rendeltetésszerű, mindennapi használata következtében történő sérülésének, hibájának garancia időn túl történő bejelentése.

Nem terjed ki a Szolgáltató jótállási kötelezettsége, illetve a Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettsége alól továbbá a Szolgáltató jogosult a Szerződés szerinti kezeléseket azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

Megítélése szerint a Páciens nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás(ok) eredményes elvégzése érdekében, ideértve különösen, ha:

– Nem tartja be az orvosi utasításokat;

– Más beteget, a személyzet bármely tagját magatartásával zavarja;

– Egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja;

– Egyeztetett időpontokat elmulasztja anélkül, hogy Szolgáltatót erről legalább 3 nappal megelőzően tájékoztatná;

A Szolgáltató a jogszabályban előírt kötelező esetekben és az abban foglalt kötelező időtartamban vállal jótállást. A jótállás során a kijavítás/kicserélés helye a Szolgáltató mindenkori rendelője. A jótállás nem terjed ki más fogászati ellátás igénybevételével, vagy az utazással, szállással, ellátással vagy más okból felmerülő költségek fedezésére.

Az általános fogászati praxisban szokásosan előforduló ismert panaszokon túl speciális egyedi panaszokat okozó elváltozások is keletkezhetnek a Páciens által kért beavatkozás következtében, melyekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől, valamint az előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt a Páciens semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Tekintettel arra, hogy a fogászati beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül eltérő lehet, a Szolgáltató esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi vagy bármely egyéb felelősséget, amennyiben a Páciens a fogmű átadásakor annak esztétikai megjelenését elfogadta és kifejezetten nem emelt panaszt.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan szövődményekért vagy egyéb betegségekért, mely abból ered, hogy a Páciens a jelen ÁSZF-ben vagy a külön tájékoztatásban és megállapodásban foglalt kötelezettségeit megszegi, illetőleg az orvos – vagy egyéb, a Szolgáltató nevében eljáró személy – által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be.

Szolgáltató szerződésszegésért való felelőssége a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésen kívül a következők szerint korlátozott:

Nem terjed ki a Szolgáltató felelőssége:

 1. a) más szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díjának megtérítésére,
 2. b) úti- és szállásköltség térítésre, ellátás költségére;
 3. c) a szolgáltatás tárgyában keletkezett károk kivételével a szerződés megkötésének időpontjában Szolgáltató által előre nem látható egyéb károkra, elmaradt vagyoni előnyre és a következményes károkra.

8. Reklamáció:

A Páciens esetleges minőségi vagy más kifogását a jótállási időn belül, az észlelést követően haladéktalanul és írásban köteles közölni a Szolgáltatóval, az alábbi e-mail címen: info@reformdental.hu vagy

6000 Kecskemét, Temes tér 10. levelezési címen.

 A Rendelőt közvetlenül a (06-1) 445 0770 telefonszámon is értesítheti.

A Páciens a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a Páciens minőségi kifogása alapos, a Szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 10 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy mikor tud a rendelkezésre álló kapacitások függvényében eleget tenni a Páciens által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.

 Ha az ÁSZF 9. pontjában részletezett okokra tekintettel a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy ha a kifogásolt fogmű elvesztésére vagy más egyéb releváns okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

9. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a Kezelési Tervet és minden egyéb, a szolgáltatással kapcsolatos dokumentációt aláíró személy az eljáró Szolgáltatónál aláírásra felhatalmazott személy.

A Felek közti jogviszonyra a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi, fogorvosi és járóbeteg szolgáltatásokra vonatkozó egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései is megfelelően irányadók.

A Felek vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos döntésének.

Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására.

A Páciens a Kezelési Terv aláírásával elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Albadent Kft.

képviseletében: Dr. Szabó László ügyvezető

Általános Szerződési Feltételek 2023. 06. 20. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.